Centrum Badań Środowiska 'SORBCHEM'
zajmuje się opracowywaniem dokumentacji
z zakresu ochrony środowiska.

OPERATY I RAPORTY ŚRODOWISKOWE

Wykonujemy:

 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (powietrze, hałas, odpady)
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
 • Dokumentacje wymagane dla instalacji podlegających obowiązkowi zgłoszenia ich eksploatacji organowi ochrony środowiska
 • Prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń i usługowe naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i wykazów informacji dla organów ochrony środowiska
 • Przeglądy ekologiczne instalacji i obiektów
 • Prace projektowe, badania i ekspertyzy w zakresie ochrony powietrza, hałasu, ochrony wód i gospodarki odpadami
 • Inwentaryzacje stanu środowiska w zakładach
 • Analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w środowisku
 • Analizy uciążliwości akustycznej dla obiektów i instalacji
 • Projekty ograniczenia emisji hałasu i wyciszenia urządzeń
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska w ramach stałej lub okresowej umowy
 • Współudział w postępowaniach prowadzonych przez organy administracyjne i kontrolne

kominy

Pomagamy klientowi w spełnieniu wymagań, które narzuca prawo ochrony środowiska oraz ustawy i rozporządzenia okołośrodowiskowe. Z racji tego, że że dysponujemy własnym akredytowanym laboratorium badawczym, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie tworzyć dokumentację na podstawie własnych pomiarów, możemy kompleksowo obsługiwać zakłady pracy w zakresie ochrony środowiska.

Jesteśmy na Google+
Google+